တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုအသီးသီးမွသင္တန္းသာ ၂၇ ဦး(RCSS ႏွင့္ အျခားေသာအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္း၀င္မ်ား)အား ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၁၅ ရက္ေန႔ထိ EPRP မွသင္တန္းဆရာက သင္တန္းျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ပါသည္။

Share.

Comments are closed.