တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္စီမံခ်က္ သည္ ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္တန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ လားဟူ၊ အခါ၊ ၀ လူငယ္မ်ားအတြက္ က်ိဳင္းတံု  ျမိဳ ့တြင္ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၀ ရက္ မွ ၁၂ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား အတြင္း ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ တိုးပြားေစရန္  ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ က်ား ၁၂၊ မ ၁၀ ဦး ၊စုစုေပါင္း ၂၂ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Share.

Comments are closed.