တိုင္းရင္းသားျငိမ္းခ်မ္းေရးအရင္းအျမစ္စီမံခ်က္ သည္ ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ ကို ျပည္သူ ့လႊတ္ေတာ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္သည့္  ရွမ္း အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ ပါတီ၀င္မ်ား ႏွင့္ ေညာင္ဦး ျမိဳ ့တြင္ ေအာက္တိုဘာ လ ၁၆ ရက္ မွ ၁၈ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ဖယ္ဒရယ္လစ္ဇင္ ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အသိပညာ ဗဟုသုတ မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္ ့ျပန္ ့ သိရွိေစရန္္ ရည္ရြယ္ပါသည္။ က်ား ၂၅၊ မ ၈  ဦး ၊စုစုေပါင္း ၃၃ ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

Share.

Comments are closed.