အီးပီအာပီ အိုင္တီ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားမွ (၂၂၊ ဇႏၷ၀ါရီ ၂၀၁၈ မွ ၁၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၁၈) ထိ (RCSS) ႏွင့္ အျခား CSO အဖြဲ႔၀င္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၂၅) ေယာက္အား အိုင္တီနည္းပညာသင္တန္း သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းတြင္ အဓိကသင္ၾကားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ အင္တာနက္၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္ပါသည္။

Share.

Comments are closed.