အီးပီအာပီ အိုင္တီ သင္တန္းပို႔ခ်သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံသင္တန္းအကူမွ (၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇ မွ ၁၆၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၁၇) ထိ မူဆယ္ၿမိဳ႕ (RCSS)ႏွင့္ ေဒသခံအသင္းအဖြဲ႔၀င္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသား (၃၀) ေယာက္အား အင္တာနက္၊ ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းကၽြမ္းက်င္မႈ သင္ခန္းစာမ်ားကို သင္ၾကားပို႔ခ်ခဲ့ပါသည္။

Share.

Comments are closed.