ျမန္မာ႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးုလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း တရုတ္ႏိူင္ငံ၏အခန္းက႑ႏွင့္ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ယခုအစီရင္ခံစာ၌ ဆန္းစစ္ေဖာ္ျပထားသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအင္စတီက်ဴ (USIP )ႏွင့္ USIP ၏ Asia Center programming တို႔က ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ႔ေပးခဲ႔ေသာ အဆိုပါအစီရင္ခံစာသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံမွတာ၀န္ရိွပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိူင္ငံရိွတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုစုေပါင္း အေယာက္ ၈၀ ေက်ာ္အားေတြ႔ဆံုေမးျမန္းၿပီး ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

Share.