ယခု စာတမ္းအက်ဥ္း သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အေျခ အေနကိုေလ႔လာတင္ျပထားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈသည္ သူ႔နဂိုသေဘာအရပင္ ရႈပ္ေထြး လွေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈအားေျဖရွင္းေပးႏိူင္မည္႔ မည္သည္႔နည္းလမ္းမဆို လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေနအထားသိရိွနားလည္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ အဆိုပါရႈျမင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ိဳးမရိွပါက ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးသာျဖစ္လာဖြယ္ရိွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းစြန္႔ခြာ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈတရပ္ထက္ ပိုမိုအေရးပါပါသည္။ မိမိ မူလေနရပ္ေဒသသို႔ျပန္လာသူအေနျဖင့္ ပုဂၢလအမွတ္သညာသေဘာေဆာင္သည္႔ လူမႈဆက္ဆံေရး မ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နက္နဲစြာထားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏိူင္ငံ၏ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာမိမိေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသူမ်ားရိွျခင္း ၊ ေျမယာ သိမ္းယူမႈႏွင့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွျခင္းတို႔သည္ မည္သည္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရးတို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုျပေနပါသည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေျမယာအေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ႏွင့္ ခြဲမရေအာင္စပ္ဆက္ေနလွ်က္ ရိွပါသည္။

Share.