ျမန္မာ့ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာအလုပ္အဖြဲ႔ The Burma Environmental Working Group (BEWG) သည္ ကြန္ယက္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားရေသာ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ ထိခိုက္ခံစားရသည့္ ရပ္ရြာလူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈမ်ား၊ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သည့္ မူဝါဒမ်ား ေပၚေပါက္လာေစရန္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈျဖစ္စဥ္မ်ား တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ျမွင့္တင္ေပးျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးရန္ႏွင့္ တိုက္တြန္းလႈံ႕ေဆာ္ေပးရန္ ၄င္းကြန္ယက္ကို ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ပါသည္။ ေနာက္ဆက္တြဲ(၁)တြင္ ဆက္လက္ ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.