ကရင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တနိုင္ငံလံုးတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာမ်ားေျဖရွင္းေရးသည္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးစိန္ေခၚခ်က္မ်ားထဲက တခုျဖစ္သည္။ထိုအျခင္း အရာမ်ားကို ေျဖရွင္းဖို႔ႀကိဳးစားရန္မွာ အစိုးရ၏တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းရာတြင္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ အလြန္အေထာက္အပံ႔ျဖစ္ေစပါလိမ္႔မည္။

ဇြဲကပင္ကို သက္ေသတည္၍ အစီရင္ခံစာ (ျမန္မာဘာသာျဖင့္)သည္ ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာျပႆနာရပ္မ်ားအား ျပန္လည္ေျဖရွင္းႏိူင္ေရးအတြက္ အစိုးရသစ္အားအေထာက္အပံ႔ ျဖစ္ေစမည္႔ ကရင္အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ျပဳစုထားေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။

အစီရင္ခံစာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ကို ဤေနရာတြင္ ေလ႔လာႏိူင္ပါသည္။

Share.