စိုက္ပ်ိဳးႏိူင္ေသာေျမႏွင့္လစ္လပ္ေျမ ၊ ပလပ္ေျမႏွင့္ေတာရိုင္းေျမမ်ားဆိုင္ရာဥပေဒကို ၂၀၁၂ မတ္လ ၃၀ ရက္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳျပဌာန္းခဲ႔သည္။ယခုသံုးသပ္ေလ႔လာခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံအစားအစာဖူလံုေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔က ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလ႔လာခ်က္တြင္

အစိုးရသည္ ေျမယာပဋိပကၡျဖစ္မႈမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႈပ္ႏွံမႈ၊ေရရွည္စဥ္ဆက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏွင့္ လူမႈေရးတည္ၿငိမ္မႈတို႔ကို ပ်က္ျပားေစေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွသည္ဟု အသိအမွတ္ျပဳသည္။

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမယာပဋိပကၡ၏သေဘာသဘာ၀ကို ပိုမိုနားလည္သိရိွေစရန္ အစိုးရအေနျဖင့္ ကနဦးလုပ္ေဆာင္ရမည္႔အခ်က္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပထားပါသည္။သို႔ရာတြင္ ေျမယာပဋိပကၡႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရ၏သေဘာေပါက္ နားလည္သိရိွမႈသည္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာမ်ားထဲတြင္ လံုေလာက္မႈမရိွေသးသည္ကိုထင္ဟပ္ေနေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳရပါမည္ဟုပါ၀င္ပါသည္။

စိုက္ပ်ိဳးႏိူင္ေသာေျမယာဥပေဒ (Pdf, 10 pages, 130 Kb)

စိုက္ပ်ိဳးႏိူင္ေသာေျမယာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Pdf, 28 pages, 190 Kb)

လစ္လပ္ေျမ ၊ ပလပ္ေျမႏွင့္ေတာရိုင္းေျမမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ (Pdf, 27 pages, 140 Kb)

လစ္လပ္ေျမ ၊ ပလပ္ေျမႏွင့္ေတာရိုင္းေျမမ်ားစီမံခန္႔ခြဲေရး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (Pdf, 19 pages, 210 Kb)

 

Share.