သဘာ၀သယံဇာတ ဖက္ဒရယ္စနစ္

  • myanmar

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ ႏို္င္ငံ၏သဘာ၀သယံဇာတမ်ား စီမံမွဳအပါအ၀င္  ႏုိ္င္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရး အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.