ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွမူဆလင္အခ်ိဳ႕အဘယ္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္ တုန္႔ျပန္လာသည္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ အစမွေန၍ အေလးထားသံုးသပ္ရန္ မည္မွ် အေရးႀကီးေၾကာင္း   International Crisis Group ၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

Share.