ျမန္မာႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသမ်ားရိွ စစ္ႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အမည္ရ ယခုစာစုမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈလမ္းစဥ္ အဘယ္ေၾကာင့္ခရီးရွည္ခ်ီတက္ေနရပံု ၊ နယ္စပ္ ေဒသမ်ားတြင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွာေဖြမႈ တုန္႔ေႏွးေနရပံုတို႔ကို ေဖာ္ျပထားသည္။ ယခုစာစုမ်ားထဲတြင္ ေဆာင္းပါးေရးသူမ်ားက အျမင္သစ္မ်ား ၊ ကခ်င္သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔၏အိမ္နီးခ်င္းမ်ား အေၾကာင္းေဖာ္ျပထားၿပီး ထုတ္ႏႈတ္ရရိွသည္႔ သင္ခန္းစာမ်ား ၊ေရွ႕ဆက္ႏိူင္မည္႔နည္းနာမ်ား ရရိွေစရန္ျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ကတည္းက အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ေရးထိုးခဲ႔ေသာ ကခ်င္သည္ မၾကာေသးေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အရွည္ၾကာဆံးအပစ္ရပ္ထားႏိူင္ခဲ႔ေသာအဖြဲ႕ျဖစ္ခဲ႔ေသာ္လည္း ေမွ်ာ္မွန္း ခ်က္မ်ားႏွင့္ေသြဖည္ကာ ၂၀၁၁ တြင္အပစ္ရပ္မႈဆိုင္ရာသေဘာတူညီမႈ မည္သို႔က်ိဳးေပါက္ခဲ႔ရပံုကို ရွင္းျပထားသည္။

Share.