ဆယ္စုႏွစ္ သံုးစုခန္႕အခ်ိန္ အေတာအတြင္း၊ Saferworld သည္ မိမိ၏ မိတ္ဖက္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ပဋိပကၡႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို ၾကိဳတင္ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ လူသားတို႕၏ ဘ၀မ်ားပိုမိုလံုျခံဳမႈရရွိေစရန္ ကူညီျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္လာခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ လုပ္ငန္းမ်ား လည္ပတ္လုပ္ေဆာင္ေသာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္၊ လံုျခံဳေရးအား ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈအား ရရွိခံစားရျခင္းတုိ႕သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ သို႕မဟုတ္ လူ႕အသိုင္း အ၀ိုင္းတစ္ခုအတြက္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအားရရွိႏိုင္ရန္ နည္းလမ္းအား အဆံုးအျဖတ္ေပးသည့္ ရႈပ္ေထြး လွေသာ အခ်က္မ်ား၏ ဗဟိုခ်က္မတြင္ တည္မွီေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစုံဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.