ယခုအႏွစ္ခ်ဳပ္သံုးသပ္ခ်က္သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္မိမိေနရပ္စြန္႔ခြာလာခဲ႔ရသူမ်ား၏ ထူးျခားသာအေျခအေနမ်ားကို သံုးသပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ေနရပ္စြန္႔ခြာရမႈအေၾကာင္းတရားသည္ သူ႔နဂိုမူလအရပင္ရႈပ္ေထြးၿပီးသားျဖစ္ေသာ္လည္း တင္ျပလာေသာမည္သည္႔အေျဖရွာမႈမဆိုသည္ ေျမယာအျငင္းပြားမႈျပႆနာရပ္ကိုပါ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နားလည္သေဘာေပါက္ရမည္ဟူေသာ ရႈျမင္ခ်က္မွ ထည္႔သြင္းသံုးသပ္ထားသည္။

လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ၊ ေျမာက္ပိုင္းတို႔မွ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ စခန္းမ်ား ၊ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္လက္တြဲလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား ( CSOs ) ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က ရန္ကုန္၊ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕တို႔တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာအလပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမွေပၚထြက္လာေသာအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ အေျခတည္ထားသည္႔ေဆြးေႏြးခ်က္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လက္ရိွၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္ အသံုး၀င္မည္႔ အဆင့္မ်ားအတြက္အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားျဖင့္ အဆံုးသတ္ထားသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.