ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ထား ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည့္
ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) မွ အင္အားႀကီးတုိင္းရင္းသား
လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ထြက္ခြာသြားခ်ိန္တြင္ တပ္ေပါင္းစု၏ အင္အားခိုင္မာေတာင့္တင္းမႈႏွင့္
အနာဂတ္ရပ္တည္ခ်က္အေပၚ ႐ုိက္ခတ္မႈမ်ား ရိွလာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည္႔အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.