တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အာရွေရးရာ အထူးသံတမန္ Sun Guoxiang က ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို
ေထာက္ခံေၾကာင္း လူသိရွင္ၾကား အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဖာ္ျပခ့သဲ ည္။ “တ႐ုတ္နိုင္ငံက ျမန္မာနိုင္ငံနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး ထူးျခားတ့ ဲ
နိုင္ငံျခားေရး မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားၿပီး ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေလးစားပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ဟာ
မိတ္ေဆြေကာင္း ပီသတ့ ဲ အိမ္နီးခ်င္း အျဖစ္နဲ႕ပ ဲ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ေနပါတယ္” ဟု ေျပာေၾကာင္း ေဖေဖာ္ဝါရီလ
ေႏွာင္းပိုင္းက Sun ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခ့သဲ ည့္ ျမန္မာလူမ်ိဳးစု လက္နက္ကိုင္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး အဖြဲ႕ ၂ ဖြဲ႕မွ
ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေျပာေၾကာင္း အစည္းအေဝး မွတ္တမ္း တခုအရ သိရသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.