၁၉၄၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ကရင္အမ်ိဳးသားမ်ား တန္းတူအခြင့္အေရးႏွင့္ ကိုယ္ပုိင္ျပဌာန္းခြင့္ရရွိေရးအတြက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္ လွန္ေရး ဆင္ႏႊဲခဲ့သည့္ ေကအဲန္ယူ-ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ံုးအေနျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ရက္ေန႔တြင္ အစိုးရႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ျပည္နယ္အဆင့္ ပဏာမ အပစ္ရပ္ခဲ့သည္။ ယခု ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီဆိုလ်င္ အပစ္ရပ္ကာလ ၆ႏွစ္ ျပည့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.