ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးပါးလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ က်ယ္ျပန္႔ေသာဖက္ဒရယ္စနစ္ အေျချပဳအဆံုးသတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္  အတိုက္အခံအင္အားစုမ်ား၏စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ပိုမိုေပ်ာ႔ေပ်ာင္းစြားခ်ဥ္းကပ္ႏိူင္မည္႔နည္းလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လက္နက္ကိုင္အင္အား စုမ်ားသည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းနည္းလမ္းထက္ေက်ာ္လြန္ရန္ႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည္႔၀ေသာေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.