ညီၫြတ္ေသာ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ (UNFC)အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္မွ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ KIO ႏုတ္ ထြက္ၿပီး ကခ်င္အမ်ိဳးသားအစည္း အ႐ံုး (KNO)အပါအဝင္ လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ အဖြဲ႕ဝင္သစ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.