ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္    ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာအရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားဖိုရမ္မွ ရရွိလာသည့္ စာတမ္းမ်ားကို တင္သြင္းႏိုင္ဦးမည္မဟုတ္ဟု ဦးေဆာင္သူမ်ားက ဆိုသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.