တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ထုိး ရွစ္ ဖြဲ႕ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္ စီ(UNFC)တို႔ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ ထုိင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္၌ ေတြ႕ဆံု ၍ အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ဆုိင္ရာမ်ား ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.