တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ ႏွစ္ပတ္လည္အ ခမ္းအနားက်င္းပေရး အစိုးရႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းရန္ NCA လက္ မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ရွစ္ဖြဲ႕မွ ကိုယ္ စားလွယ္သံုးဦး ေရြးခ်ယ္ထား ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားအဖြဲ႕ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.