ခ်င္းမုုိင္၊ ဧၿပီ ၁၉ ။     ။ ျမန္မာအစုုိးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုုေဆြးေႏြးရန္အတြက္ တုုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုုိင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္း ၇ ဖြဲ႔ျဖင့္ “ျပည္ေထာင္စုု ႏုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ” ကုုိ ဖြဲ႔စည္းျခင္း အပါအဝင္ မူဝါဒႏွင့္ ဘံုုရပ္တည္ခ်က္စာတမ္းကုုိ ၅ ရက္ၾကာ က်င္းပေသာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ သေဘာတူဆံုုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.