ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲမည္ဆိုပါက ကခ်င္ျပည္နယ္ အတြက္ အသင့္ျဖစ္ေစရန္ ကခ်င္နိုင္ငံေရးပါတီ ၄ ခုက “ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒမူၾကမ္း” တခု ေရးဆြဲ ေနသည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.