ဖက္ဒရယ္ဒီမုိကေရစီ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ရာ တြင္ အေျခခံသင့္ေသာ က႑အ လိုက္ မူဝါဒအႀကံျပဳခ်က္ မူၾကမ္း မ်ား ေရးသားျပဳစုထားသည့္ စာ အုပ္ကို ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္၌  မိတ္ဆက္ထုတ္ေဝမည္ျဖစ္ေၾကာင္း တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ စင္တာ (ENAC) တာဝန္ရွိသူမ်ား က ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.