တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ရွစ္ ဖြဲ႕ႏွင့္ NCA မထိုးရေသးသည့္ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕ စည္းထားေသာ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒ ရယ္ေကာင္စီ (UNFC) တို႔ ယခု ဒီဇင္ဘာလလယ္တြင္ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕ ေတြ႕ဆံုရန္ စီစဥ္ထား သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.