ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (မြန္ျပည္နယ္) က အမ်ိဳးသမီးအ ရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးကို ဒုတိယဥကၠ႒ (၂) အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ခန္႔ထားေၾကာင္း JMC ကၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.