စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရး တြင္ ကရင္အမ်ဳိးသားျပည္သူတစ္ ရပ္လံုးႏွင့္ လက္တြဲ၍ မိမိတို႔လို လားသည့္ ႏုိင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္သည္အထိ ေဆြးေႏြး လုပ္ေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) က ဇြန္လ ၁၁ ရက္၌ ထုတ္ျပန္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.