အစိုးရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ႏွင့္ UNFC ၏ ႏိုင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေရးကိုယ္ စားလွယ္အဖြဲ႕ (DPN)တို႔သည္ ဇူလိုင္အတြင္း NCA လက္မွတ္ထုိး ႏိုင္ေရး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ ထားေသာ္လည္း ဇူလိုင္ ၁၀ ရက္ အထိ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္မႈ မရွိေသးေၾကာင္း ႏွစ္ဖက္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.