၂၀၁၇ ဇြန္လဆန္းမွ ေအာက္တိုဘာလကုန္အထိ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡအႀကိမ္ ၈၀ ေက်ာ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေထာက္အကူျပဳဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ Myanmar Peace Monitor ၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.