ရံုး၊ ဟိုတယ္ စသည္တို႔ကို Google Map ျဖင့္ တည္ေနရာႏွင့္လမ္းညႊန္ခ်က္ လြယ္ကူစြာရွာေဖြရန္ ယခုဗီဒီယိုအား အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

[4:23], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္၀ါရီ တြင္ လႊင့္တင္သည္။  ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

Share.

Comments are closed.