ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ Facebook အေကာင့္ ျပဳလုပ္နည္းႏွင့္ အေကာင့္လံုျခံဳေရးအတြက္ မိမိအသံုးျပဳလိုသည့္အတိုင္း ျပင္ဆင္ပံုကို အီးပီအာပီကထုတ္လုပ္ေဖာ္္ျပထားပါသည္။

[၄:၃၈], ေန႔စြဲ ။       ။ ၂၀၁၇ ႏို၀င္ဘာတြင္ လႊင့္တင္သည္။ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ေဖာ္ျပၿပီး အသံဖိုင္မပါ၀င္ပါ။

Share.

Comments are closed.