ခ်င္းမုိင္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ။            ။ အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္ေရးအေပၚ ဆက္လက္ ရပ္တည္ၿပီး အားလံုး ပါဝင္ႏုိင္သည့္ အခင္းအက်င္းကုိ အျမန္ဆံုး ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC)က ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္တြင္ ေၾကျငာခ်က္ ထုတ္ျပန္၍ ေတာင္းဆိုလုိက္သည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.