တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုး ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားသို႔ NCA မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အားလံုး ကို ဖိတ္ၾကားရန္အစိုးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း ပအို၀္း အဖဲြ႕ (PNLO)ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ မွဴးႀကီး ခြန္ဥကၠာက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.