တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထုိး ျခင္း ၂ ႏွစ္ျပည့္ႏွစ္ပတ္လည္အ ခမ္းအနားကုိ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပဳလုပ္ရန္ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီး အခမ္းအနားက်င္းပေရးျပင္ဆင္ သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ရက္ပိုင္းအ တြင္း ျပဳလုပ္မည္ဟု အစုိးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထုိးရွစ္ဖြဲ႕ကုိယ္ စားလွယ္မ်ားက ေျပာသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္

Share.

Comments are closed.