အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ၏ ဆႏၵသေဘာထားမ်ားကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားသင့္ေၾကာင္း တိုင္းရင္းသား အေရး ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအေရး ေဆာင္႐ြက္သူ မ်ားက တိုက္တြန္းသည္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

Share.

Comments are closed.