အစိုးရအေနနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြ အၾကမ္းဖက္ခံရမႈကို အကာအကြယ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ ႏွစ္ရွည္စီမံကိန္းေတြ ေရးဆြဲ ထားေပမယ့္ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေဖာ္မႈ မရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔အစည္းေတြက ေျပာပါတယ္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ Orchid Hotelမွာ က်င္းပတဲ့ “ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္း ဖက္မႈတားဆီးကာကြယ္ျခင္း၊ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း ဆုိင္ရာ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ရယူႏုိုင္မႈ” အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ပဲြ နဲ႔ သတင္းစာရွင္းလင္းပဲြမွာ ပညာ့ေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႔က ေဒၚေလြးေအးနန္း က ေျပာပါတယ္။

Share.

Comments are closed.