ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည္႔ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း သမိုင္း၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ကားသစ္က ေဖာ္ျပထားသည္။

ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံုသို႔

Share.

Comments are closed.