ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစတင္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ အားလံုးနီးပါးသေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွသင့္ ဟူေသာအေျခခံေတာင္းဆိုခ်က္သည္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။

အဆံုးတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဖြဲ႕စည္းပံုသည္ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာမူ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံတခုမဟုတ္ေပ။

သို႔ဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ခ်ီတက္ႏိူင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိူင္ပါသနည္း။

 

၁။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအတြက္ လူထုကိုတြန္းအားေပးရမည္။

၂။ ေပၚေပါက္လာသည္႔ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ေနာက္တဆင့္ျဖစ္လာမည္။ သို႔မွသာျပည္နယ္ အစိုးရသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။

၃။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိူင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက အေရးသိပ္မပါေသာ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ႔ထားရိွျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

ျပည္နယ္အစိုးရသစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒအားျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္မႏွင့္ဖက္ဒရယ္အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေ၀ေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ( ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ)တရပ္ အျမန္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။

အဆိုပါအဆင့္အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္အစီအမံမ်ား(NCA ထဲတြင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္အျဖစ္ထည္႔ရန္)အတြက္ လံုေလာက္ေသာရန္ပံုေငြရရိွရန္လိုအပ္ေပသည္။ ၾကားျဖတ္အစီအမံမ်ားဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအားအက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုး ရရိွေစရန္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ရမည္႔ၾကားျဖတ္ ကာလတခုအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္မ်ား ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။

၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲရိွ  ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ႔ထားရိွရန္လိုအပ္ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ

  • ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ပုဒ္မ ၁၆၈
  • ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားခန္႔အပ္တာန္ေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ႏွင့္
  • ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ရာထူးသက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ရာထူးသက္တမ္း အတိုင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ ပုဒ္မ ၂၆၂ တို႔ျဖစ္သည္။

 

.

Share.

Comments are closed.