မၾကာေသးမီကက်င္းပခဲ႔ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တပ္မေတာ္က ျပည္နယ္မ်ားျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ေတာင္းဆိုထားေသာ ခြဲထြက္ခြင့္ ဟူေသာစကားရပ္အား တုန္႔ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအဆင့္အေနအထားတြင္ ခြဲထြက္ ခြင့္ ဟူေသာစကားရပ္အားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိူင္ပါသည္။

ယခုျမန္မာႏိူင္ငံသစ္သည္ အစမ္းသေဘာသာရိွေသးသည္ကိုအားလံုးသိထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ သည္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ပါရိွထားသည္ဟုႏွလံုးသြင္းထားႏိူင္ပါက အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပႏိူင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပူးေပါင္းေနထိုင္ပါမည္ဟု သေဘာတူညီထားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ၎တို႔ကိုမည္သို႔ျပဳမူဆက္ဆံၾကမည္ကို ေသခ်ာေရရာစြာမသိရိွရသည္႔အတြက္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုသည္႔စကားရပ္သည္ ၎တို႔ကိုစိတ္သက္သာရာ ရေစသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မိပါသည္။

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခု အခ်ိန္အထိ ၎တို႔ျပဳမူဆက္ဆံခံေနရျခင္းကို ေက်နပ္မႈမရိွၾကပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ စိတ္သက္သာမႈမေပး ႏိူင္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခြဲထြက္ခြင့္ဟူေသာစကားရပ္မပါ၀င္သည္႔ ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမရိွေသာ တျပည္ေထာင္ စနစ္ေတာင္းဆိုခ်က္အား တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕လက္ခံလိုစိတ္မရိွၾကျခင္းမွာ သိပ္အံ႔ၾသစရာမဟုတ္ပါ။

ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္တြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာအသြင္သ႑န္မ်ားပါရိွေရးမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ခြဲထြက္ျခင္းဆိုသည္႔စကားရပ္သည္ ပယ္ေပ်ာက္သြားပါ လိမ္႔မည္။

 

 

 

Share.

Comments are closed.