မၾကာေသးမီကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိူင္ငံသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားေရးဆြဲခြင့္

ျပဳ / မျပဳ ၊တာ၀န္ခံခြင့္ ေပး / မေပး ဆိုသည္႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာတူညီမႈေဆြးေႏြးခဲ႔ ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ အဆိုပါအလြန္အက်ိဳးရိွမည္႔တိုးတက္မႈမွာ ျပည္နယ္္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ေသြဖီျခင္းမရိွေစရ ဟူသည္႔ တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ေသာင္တင္ေရမက်ျဖစ္ေနရသည္။

အေရးႀကီးေသာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းတရပ္လည္းရိွေနပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍မရေခ်။

သို႔ရာတြင္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရိွေသးပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္သာျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အသြင္သ႑န္ မဟုတ္ေပ။

လက္ရိွႏွိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ဖက္ဒရယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဆိုပါက ျပည္နယ္မ်ားအား ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရးဆြဲခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား မည္သို႔မည္ပံုေရးဆြဲမည္ဆိုသည္ကို အေလးထားေဆြးေႏြး ႏိူင္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ျပည္႔မီေအာင္ေရးဆြဲႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။

Share.

Comments are closed.