ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ EPRP အေတြးအျမင္ အပိုင္း ၃ ကို ဤေနရာ တြင္ၾကည္႔ရႈႏိူင္ ပါသည္။

Share.

Comments are closed.