4 icons

ကရင္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀ွမ္းတြင္ျဖစ္ပြားေနေသာေျမယာကိစၥရပ္မ်ားေျဖရွင္းေရးသည္ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာစိန္ေခၚခ်က္တခုထဲတြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ထိုျပႆနာရပ္မ်ားကိုႀကိဳးစားေျဖရွင္းေရးသည္ အစိုးရ၏တာ၀န္ျဖစ္ၿပီး ေျဖရွင္းႏိူင္ေရးအတြက္ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူလက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ လြန္စြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ႏိူင္ပါသည္။

“ ဇြဲကပင္ကိုသက္ေသတည္၍ “ အစီရင္ခံစာ ( ျမန္မာဘာသာ) သည္ ႏိုင္ငံရိွေျမယာျပႆနာမ်ားအား အစိုးရသစ္ကေျဖရွင္းရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳေစမည္႔ ကရင္အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကျပဳစု ထားေသာ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္ျဖစ္ပါသည္။

Share.

Comments are closed.