Browsing: အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား

EPRP သည္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႔က ၎တို႔အတြက္ အေရးပါသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆေသာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍သင္တန္းမ်ားျပဳလုပ္ ေပးရန္အညီေတာင္းဆိုမႈမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ ပါသည္။

ယခုက႑သည္ ၂၀၁၇ ဇြန္လမွစတင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂၀၁၇ ဇြန္လမတိုင္မီက က်င္းပျပဳလုပ္ေပးခဲ႔ေသာအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ားအေၾကာင္းကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား၊ အသံုး၀င္မည္႔အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္အတူ ဤေနရာ (မွတ္တမ္းမ်ား)တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

1 2
1 2