Browsing: ျငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္မ်ား

List of Topics

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အပစ္ခတ္ ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၌ ပါ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကေသာ အဖြဲ႕မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ လူမႈ အဖြဲ႕ အစည္း မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ အတြက္ လုိအပ္သည့္ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ႐ွိသည့္ အလားတူ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကို ေဖာ္ျပ ေပးထားပါသည္။

Latest resources

ceasemonit1-s1 (1)အပစ္အခက္ရပ္စဲေရး ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာအုပ္စုမ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး ပဋိပကၡျပန္လည္မျဖစ္ပြားေစရန္ တားဆီးေရးျဖစ္သည္။ ယခုအခန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံတကာမွ ျဖစ္ရပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးအထူးအျဖင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမင္ဒါနာအိုေဒသမွ အရပ္ဖက္ႏွင့္စစ္ဖက္ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္ေရးနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္အယူအဆမ်ားကိုတင္ျပထားသည္။
cease3-s2 (1)အပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းဆိုသည္မွာရန္လိုမႈမ်ားအဆံုးသတ္ေစရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡျပန္လည္ျဖစ္ ပြားေစရန္၊ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားသေဘာတူညီလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းျဖစ္သည္။ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဘဲစစ္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ အဓိကေဖာ္ျပေလ့ရွိသည္။ ယခုက႑တြင္ သံုးစဲြေနက် ၀ါက်မ်ားႏွင့္အျခားႏိုင္ငံမ်ားမွအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
negotiations-3 (1)အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးဆိုသည္မွာစစ္ပြဲတစ္ပြဲကို ႏွစ္ဘက္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားျဖင့္ ခတၱခဏယာယီ ရပ္ဆိုင္း ထားရျခင္းမ်ားသာျဖစ္သည္။  ထိုအပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးမ်ားတြင္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းျဖင့္ တရား၀င္ သေဘာတူညီ မႈမ်ား ပါ၀င္သလို အတိုက္အခံႏွစ္အုပ္စုၾကား သီးသန္႔နားလည္မႈယူထားျခင္း မ်ိဳးလည္း ပါ၀င္ပါသည္။ ျမန္မာ ႏိုင္္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ား အေရအတြက္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ရိွခဲ့ေသာ္လည္း ၁၉၈၉ခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကာလႏွင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ တို႔တြင္သာ တိုးတက္ မႈကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရေပသည္။  ယခု တင္ျပမည့္ က႑မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားအနက္ ထင္ရွားေသာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား အေၾကာင္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ ရလဒ္မ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးတင္ျပသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။
census-s1 (1)လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခံျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ မူ၀ါဒႏွင့္စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားအေထာက္အပံျဖစ္ ေစရန္အလို႔ငွာလူဦးေရႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအေၾကာင္းအခ်က္အလက္ေကာက္ယူျခင္းျဖစ္သည္။ပဋိပကၡျဖစ္စဥ္မွ ေပၚေပါက္လာေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္းသတင္းအခ်က္အလက္သည္ အကဲဆတ္လွၿပီးလူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ ယူေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ အျငင္းပြားဖြယ္ျဖစ္ႏုိင္သည္
code2-s (1)က်င့္၀တ္စည္းကမ္းဆိုသည္မွာလက္နက္ကိုင္အုပ္စုအဖြဲ႕ၾကားပဋိပကၡျဖစ္ပြားမႈအားေျဖရွင္းရန္ တစ္ဦးႏွစ္တစ္ဦးလက္ခံႏိုင္ေသာသေဘာတူညီခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။
comviol2-s (1)အျပန္အလွန္အုပ္စုခ်င္းအၾကမ္းဖက္မႈကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကစတင္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ မူဆလင္အသိုက္အၿမံဳအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိပကၡကိုညႊန္းဆိုသည္။ယခုက႑တြင္ ထိုပဋိပကၡႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအသြင္ကူးေျပာင္းစဥ္ကာလ အတြင္း အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ခံစားႀကံဳေတြ႕ခဲ့ရေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။
consult2-s1 (1)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းသည္ လူထု၏ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားႏွင့္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ပိုမိုထင္ဟပ္ႏိုင္ၿပီး တည္တ့ံေသာ သေဘာတူညီမႈမ်ားရရွိေစရန္ အေထာက္အပ့ံျဖစ္ေစသည္။ေရရွည္တည္တံ့ က်ယ္ျပန္႔ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွေရးအတြက္ ေဒသခံလူထု ပူးေပါင္းပါ၀င္ေရး အားေကာင္းေစရန္ အားထုတ္မႈမ်ားေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ယခုက႑တြင္ ျပဳလုပ္ရမည္႔ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
conflict-prevention-1 (1)ပဋိပကၡဟန္႔တားကာကြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားသည့္ေဘး ႀကိဳတင္ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ေရွာင္လႊဲျခင္း ကိုရည္ရြယ္သည့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ရည္ညႊန္းေခၚဆိုသည္။တင္းမာမႈႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားမွ အရွိန္ ျမင့္တက္လာၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အသံုးျပဳမႈမ်ား ျဖစ္မလာေအာင္ ဟန္႔တားသည့္လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡတြင္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေပးႏုိင္ဖြယ္ရွိေသာ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖ ရွင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ စြမ္းရည္ျမွင့္တင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားျဖစ္ပြားေစေသာ ျပႆနာ ရင္းျမစ္မ်ားကို တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းလည္းျဖစ္သည္။
const2-s (1)ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းတခု၏အစိုးရမည္သို႔လုပ္ေဆာင္သည္ကိုရွင္းျပညႊန္းဆိုေသာဥပေဒစံညႊန္းမ်ားစုစည္းခ်က္တခုျဖစ္သည္။ပံုမွန္ အားျဖင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္(က)ႏိုင္ငံေတာ္၏အင္စတီက်ဴရွင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ အစိုးရဌာနမ်ားမည္သို႔ဖြဲ႔စည္းထားသည္ (ခ)အဆိုပါဌာနမ်ားအသီးသီးအားမည္သည္႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာေပးအပ္ထားသည္ ႏွင့္(ဂ)ထိုအာဏာကိုမည္သို႔အသံုးခ်လုပ္ေဆာင္သည္ တို႔ပါ၀င္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၄၇၊၁၉၇၄ႏွင့္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား ျပဌာန္းက်င့္သံုးခဲ့သည္။၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုမ်ား အပါအ၀င္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။ယခုက႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံဥပေဒမ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္ျခင္း၊ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အစားထိုးျခင္းတို႔အတြက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္းေဆြးေႏြးထားသည္။
ddr1-s (1)လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျခင္း၊ တပ္အင္အားေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ညီညြတ္ေပါင္းစည္းျခင္း (DDR) ဆိုသည္မွာလက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡကာလတစ္ခုျဖစ္ၿပီးလူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား စစ္ေဒသအျဖစ္မွရုတ္သိမ္းေသာလုုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ျဖစ္သည္။ယခုက႑တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေဖာ္ေဆာင္ေနစဥ္အတြင္း DDR ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ လမ္း ညႊန္ျပသထားၿပီး DDR လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေၾကာင္္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားသည္။
drugs2-s (1)ပဋိပကၡသည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သံုးစြဲေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းႏွင့္ တြန္းအားကိုဖန္တီးေပးသည္။ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးထုတ္လုပ္သံုးစြဲရန္ တားဆီးထားေသာတရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ ေလ်ာ့ရဲေလ့ရွိၿပီးစီးပြားေရးအုပ္စုမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔လုပ္ငန္းမ်ားကိုဘ႑ာေငြ အေထာက္အပံ့ရရွိရန္ မူးယစ္ေဆး၀ါးလုပ္ငန္းမွတစ္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္တြန္းအားမ်ားေပးေနသည္။ အျခားေသာအခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးရန္ႏွင့္ အေျခအေနတုိးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုယခုက႑တြင္ အႀကံျပဳ တင္ျပထားသည္။
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 90 ယခုက႑တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိင္ရာလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုနားလည္ေစရန္ႏွင့္ ၂၀၁၅ တြင္ က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာကိစၥရပ္မ်ားကိုနားလည္ေစရန္ အကူအညီေပးထားပါသည္။
panglong-s3 (1)ျမန္မာျပည္ရွိ တုိင္းရင္းသားအေရးကုိ အေျဖရွာျခင္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္မွ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္။ ဤအခန္း၌ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ကတည္းက ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ပဋိိပကၡအား ပိုမိုျပင္းထန္ေစခဲ့ေသာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရး မေက်နပ္မႈမ်ား၏ သမိုင္းအေျခအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
langedu2 (1)ယခုအေၾကာင္းအရာက ျမန္မာႏုိင္ငံပညာေရးစနစ္တြင္ လမ္းညႊန္ဘာသာစကားအျဖစ္ မိခင္ဘာသာစကားကို အသံုးျပဳျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအတြက္ အေရးပါပံုကို ေလ့လာတင္ျပထားသည္။ မူလတန္းပညာေရးအတြက္ ပညာေရးတန္ဖိုးႏွင့္ပတ္သက္၍ မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ ဆံုးမသြန္သင္ရရွိႏိုင္ပံု ျငင္းခံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား တင္ျပထားသည္။
self1-s (1)ျပည္တြင္းပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း၏ အေၾကာင္းအမ်ားစုမွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အခန္းက႑၊တည္ေဆာက္မႈ ပံုသ႑န္ႏွင့္မူ၀ါဒေရးရာမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ၾကၿပီး လူမႈေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈ ေၾကာင့္လည္းျဖစ္သည္။လူမ်ိဳးစုတိုင္းရင္းသားမ်ားပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးကိရိယာအျဖစ္ အမ်ားအားျဖင့္ ကိုင္စြဲလာသည္႔ အရာမွာကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ျဖစ္သည္။Yashghai ။     ။ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္။     ။ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ႏွင့္လူမ်ိဳးစု။      ။ေလ့လာဆန္းစစ္ေရးလုပ္ငန္းေဘာင္ကန္႔သတ္ခ်က္။     ။တည္းျဖတ္။     ။ YashGai  ။    ။ကိန္းဘရစ္တကၠသိုလ္ပံုႏွိပ္တိုက္ ။    ။၂၀၀၀ခုႏွစ္
ga-1 (1)ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွႏိုင္ရန္အတြက္ အားလံုးပါ၀င္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ တန္းတူ ဆက္ဆံမႈမ်ားသည္ လုပ္ငန္းစဥ္၏ အဆင့္တိုင္းတြင္ ရိွရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ပဋိပကၡလြန္ကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးနည္းလမ္းအျဖစ္ က်ားမျဖစ္တည္မႈ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ အသံုးျပဳေရးကို ေဆြးေႏြးထားပါသည္။
ug-5-s (1)အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ တင္းမာမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီးအျခားက်ယ္ျပန္႔ေသာ လူမႈအသိုင္းအ၀ိုင္းမွ အျခားအမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေတြ႕ဆံုကာ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတခုလံုး၏ လိုအပ္ခ်က္ကို ပံုေဖာ္ျပႏိုင္ပါသည္။
aid2-s (1)လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ သဘာေဘးအႏၱရာယ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡကဲ့သို႔ လူသားတို႔လုပ္ေဆာင္သည့္ အေရးေပၚကိစၥရပ္မ်ားတြင္ လူသားတို႔၏အသက္ကို ကယ္တင္ရန္ႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးမႈ နည္းေအာင္ေဆာင္ရြက္ေသာ ေရတိုတုန္႔ျပန္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ပိုမိုခိုင္မာေစရန္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ႏွင့္ လူသားတို႔၏ေနထုိင္စားေသာက္မႈ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည့္ ေရရွည္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုက႑တြင္ ပဋိပကၡႏွင့္ ထိရွလြယ္ေသာႏုိင္ငံမ်ား အတြင္း လူသားခ်င္းဆိုင္ရာ စာနာေထာက္ထားမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈကို ႏိုင္ငံတကာစံမ်ား၊ ပဋိပကၡ အကဲခတ္လြယ္မႈအေပၚ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိေသာ အကူအညီမ်ားအတြက္ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္တကြ ရွင္းလင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
indigenous-land-rights1-2-300x192ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ဆိုသည္မွာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္၎တို႔၏ ေျမယာမ်ားကို တဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ ပိုင္ဆိုင္ ခြင့္မ်ားဟူ၍ ရွင္းလင္းကူစြာ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္။ယခုေခါင္းစဥ္တြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ျဖည္႔ဆည္း ေပးထားၿပီး  ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတို႔၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ေသခ်ာေလ့လာစံုစမ္းရာတြင္ ေဒသခံဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ရင္ဆိုင္ ႀကံဳေတြ႔မႈသည္ သက္ဆိုင္မႈရိွေၾကာင္း တြက္ယူကာေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ားကို အထူးအေလးထားေဖာ္ျပထားသည္။
laws2-s2 (1)ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာဥပေဒဆိုသည္မွာ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ သက္ေရာက္ မႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆုိင္ရာ အေၾကာင္းတရားအရ ျပ႒ာန္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။ ရန္လိုတိုက္ခိုက္မႈမ်ားတြင္ မပါ၀င္သူ သို႔မဟုတ္ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမရွိသူမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးထားၿပီး စစ္ဆင္ေရးနည္းနာမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ထားသည္။
mediation-s2ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖေပးျခင္း ဆိုသည္မွာ အျငင္းပြားမႈ သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡ တခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အစုအဖြဲ႔ႏွစ္ခုၾကားသေဘာတူညီမႈ တစ္ခုရရိွေစရန္ ေထာက္ပံကူညီေပးရေသာ တတိယ တစ္စုပါ၀င္သည္႔ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳး အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သီအိုရီႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါသည္။
mines3-s2 (1)မိုင္းရွင္းလင္းေရးဆိုသည္မွာမိုင္းႏွင့္ေပါက္ကြဲေစတတ္ေသာစစ္လက္က်န္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာထိခိုက္မႈတို႔ကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ရည္ရြယ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားျဖစ္သည္။ မိုင္းအႏၱရာယ္ပညာေပးျခင္း၊ လူသားအသံုးျပဳ၍ မိုင္းရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအားအကူအညီေပးေရး၊ အေျမာက္အျမားသိုေလွာင္ထားမႈအားဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ နင္းမိုင္းအသံုးျပဳမႈ ပညာေပးေရးအပါအ၀င္ဤလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားအေၾကာင္းရွင္းျပထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကိုယခုက႑တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 95 ၂၀၁၂ ကစတင္ခဲ့ေသာ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္တိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္လွ်က္ရိွေသာ အသစ္ျဖစ္ေပၚမႈမ်ားႏွင့္ ေလ့လာအကဲျဖတ္ခ်က္မ်ားယခုက႑တြင္ ပါ၀င္သည္။
land3-s (1)ေျမယာႏွင့္သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားတည္တံ့ေစႏုိင္ေသာ ႐ုတ္တရတ္အေျပာင္းအလဲကိစၥ တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ယခုက႑တြင္ ကြဲရွလြယ္ၿပီး ပဋိပကၡထိစပ္သက္ေရာက္ေနေသာ အခင္းအက်င္းမ်ားတြင္ ေျမယာ ပိုင္ဆုိင္မႈႏွင့္ သဘာ၀ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳကို ေဖာ္ျပထားသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ဓနခြဲေ၀မႈအေၾကာင္း လမ္းညႊန္ခ်က္လည္းျဖစ္သည္။
mining-s (1)ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားသည္ သဘာ၀သယံဇာတၾကြယ္၀စြာရွိေနေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနိမ့္ က်ဆံုးေဒသမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနသည္။တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု လူဦးေရသည္ လူမႈဖူလံုေရးအရ တိုင္းတာၾကည့္လွ်င္ နိမ့္က်ေနၿပီး ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အလြဲသံုးစားျပဳလုပ္မႈမ်ား ပိုမိုႀကံဳေတြ႕ရဟန္ရွိသည္။
negotiations-6ေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းျခင္းသည္ အုပ္စုႏွစ္ခု သို႔မဟုတ္ ထိုထက္ပိုမ်ားသည္႔ အုပ္စုမ်ား သေဘာတူညီမႈတခုရရိွေအာင္ ၾကိဳးပမ္းေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္သည္။ဆိုင္တစ္ဆိုင္တြင္ ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းညိွႏိႈင္းယူမႈတခုကဲ့သို႔ ရိုးစင္းသလို စစ္ပြဲတပြဲ အဆံုးသတ္ရန္ အုပ္စုအမ်ားအျပား ညိွႏိႈင္းရသလိုမ်ိဳးလည္း ရႈပ္ေထြးႏိုင္သည္။ သေဘာတူညီမႈမရရိွႏိုင္ေတာ့သည္႔အခါေစ့စပ္ညိွႏိႈင္းေနေသာအုပ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔လိုခ်င္သည္႔ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားျဖစ္ေသာ ဆႏၵျပမႈမ်ား၊ ၾကား၀င္ဖ်န္ေျဖမႈ၊ ဥပေဒေၾကာင္းရတို႔အျပင္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားသည္အထိ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္လာေလ့ရိွသည္။
peace-s1 (1)ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ေရရွည္တည္တံ့ေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ရင္း အၾကမ္းဖက္ပဋိပကၡမ်ားစတင္ျဖစ္ပြားရန္ သို႔မဟုတ္ ျပန္လည္အစျပဳရန္မ်ားကိုတားဆီးရန္အတြက္ ပံုေဖာ္ထားေသာ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို သရုပ္ခြဲေဖာ္ျပသည္႔ အသံုးအႏႈံးတခုျဖစ္သည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေစသည္႔ အေျခခံအေၾကာင္းမ်ားသို႔မဟုတ္ အလားအလာရိွေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေသာပဋိပကၡေျဖရွင္းေရးအတြက္ လူမႈေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအား ႏိုင္ငံေရးအရႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးအရတည္ၿငိမ္မႈရိွေအာင္ ဖန္တီးလုပ္ေဆာင္ေရးျဖစ္သည္။အဓိပၸါယ္အတိအက်မွာ ကိုင္တြယ္သူအေပၚမူတည္၍ ကြဲျပားႏိုင္ၿပီးအခ်ိဳ႕အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းနယ္ပယ္အတြင္း မည္သည္႔လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည္ဟု ျပဌာန္းထားျခင္း သို႔မဟုတ္ ပဋိပကၡလြန္ကာလ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ျခင္းကိုကန္႔သတ္ထားျခင္းမ်ားလည္းရိွသည္။
pb-1 (1)က်ား/မျဖစ္တည္မႈခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာေရးသည္ ပဋိပကၡ၊ အပစ္ရပ္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကာလအတြင္း ေယာက်ာၤးႏွင မိန္းမတို႔၏ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို သိရိွခြင့္ရႏိုင္ၿပီး ပဋိပကၡႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကာလတြင္းႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡတို႔ေၾကာင့္ ေယာက်ာၤး၊ မိန္းမတို႔ ဆက္ဆံေရးမ်ား မည္သို႔ေျပာင္းလည္းသြားႏိုင္ပံုကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါသည္။
dial1-s2 (1)ျမန္မာႏိုင္ငံအျမင္အရ ႏုိင္ငံေရးစကားေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈဆိုသည္မွာ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ အျခားၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ညိႈႏိႈင္းေဆြး ေႏြးမႈျဖစ္စဥ္ျဖစ္ ၿပီး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား၏ အဓိကအေၾကာင္းမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ျဖစ္သည္။  ယင္းမွာ အျပစ္အခတ္ ရပ္စဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ကြဲျပားၿပီး ယင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားကာ ရန္လိုမႈမ်ား အဆုံးသတ္မႈကို ရွာရန္သာမ က၊ ႏိုင္ငံေရးစကား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးမႈအရ အေျဖမ်ားကို ညိႈႏိႈင္း၍ အေျခအေနမ်ား စတင္ႏိုင္ရန္ ျဖစ္သည္။
reconc-s1 (1)ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရးႏွင့္တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကာလမ်ားေနာက္ပိုင္း ေရရွည္ကုသေရးအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားအား ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ယခုက႑တြင္ အျခားေသာျဖစ္ရပ္မ်ားမွ ျပန္လည္ရင္ၾကားေစ႔ေရးႏွင့္တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။
idps-s (1)ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ား (IDP) သည္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ပဋိပကၡ သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာအက်ပ္႐ိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္သူ မ်ားျဖစ္သည္။ ယခုေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ဒုကၡသည္ႏွင့္ ျပည္တြင္းအိုးအိမ္ေျပာင္းေရႊ႕ခံရသူမ်ားဆိုသည္ကို အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုျပထားၿပီး ၎တို႔၏အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ေပးထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒေၾကာင္းမ်ား အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။
ssr10-s2 (1)လံုၿခံဳေရးက႑ရပ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္းသည္ တပ္မေတာ္၊ ရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္အျခားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားအစိုးရမဟုတ္ေသာလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ျခင္းႏွင့္ လံုၿခံဳမႈရွိ ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ထြန္းေစေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေသာအုပ္ခ်ဳပ္မႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းကိုညႊန္းဆုိသည္။
self5-s (1)ကိုယ္ပိုင္ျပဌာန္းမႈသည္ ႏိုင္ငံတကာႏႈံးစံတြင္ ထည္႔သြင္းပါရိွေသာ အခြင့္အေရးတရပ္ျဖစ္သည္။ယခုက႑တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဆက္စပ္အေျခအေနတြင္ ထိုႏံႈးစံမ်ားဆက္ႏြယ္ေနမႈကို ရွင္းျပထားၿပီး အခ်က္အလက္မ်ား ေပးထားပါသည္။
es-1-s-3-300x203ယခုက႑တြင္ ၿပီးခဲ့သည္႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈကို သံုးသပ္ထားပါသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါ၀င္ပတ္သက္မႈေၾကာင့္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္ေသာ ရလာဒ္ ထြက္ေပၚလာမႈကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ဂြါတီမာလာ၊ ေျမာက္အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ကင္ညာႏိုင္ငံတို႔မွ သံုးသပ္ေလ့လာခ်က္ ၃ ခုကို အသံုးတည္႔မည္႔ ဥပမာအျဖစ္ တင္ျပထားပါသည္။