Browsing: အျခား သိမွတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာမၾကာေသးမီကအျဖစ္အပ်က္မ်ား(ဥပမာ။ ။စည္းေ၀းပြဲ၊ခင္းက်င္းျပသပြဲ စသည္ျဖင့္)ကိုအစီရင္ခံထားပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား displaced_karenni_villagers_slider

TNI

ယခု စာတမ္းအက်ဥ္း သည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရသူမ်ား၏ အေျခ အေနကိုေလ႔လာတင္ျပထားသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈသည္ သူ႔နဂိုသေဘာအရပင္ ရႈပ္ေထြး လွေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈအားေျဖရွင္းေပးႏိူင္မည္႔ မည္သည္႔နည္းလမ္းမဆို လ်င္ျမန္စြာ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈအေနအထားသိရိွနားလည္ရန္လိုအပ္ေပသည္။ အဆိုပါရႈျမင္ ထည္႔သြင္းစဥ္းစားမႈမ်ိဳးမရိွပါက ေကာင္းက်ိဳးထက္ဆိုးက်ိဳးသာျဖစ္လာဖြယ္ရိွသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းစြန္႔ခြာ ေနထိုင္ေနရသူမ်ားအတြက္ ေျမယာသည္ စီးပြားေရးပိုင္ဆိုင္မႈတရပ္ထက္ ပိုမိုအေရးပါပါသည္။ မိမိ မူလေနရပ္ေဒသသို႔ျပန္လာသူအေနျဖင့္ ပုဂၢလအမွတ္သညာသေဘာေဆာင္သည္႔ လူမႈဆက္ဆံေရး မ်ားျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ား နက္နဲစြာထားၾကမည္ျဖစ္သည္။ ႏိူင္ငံ၏ ေနရာအမ်ားအျပားတြင္ ကာလၾကာရွည္စြာမိမိေနရပ္ကိုစြန္႔ခြာေျပာင္းေရႊ႕ေနရသူမ်ားရိွျခင္း ၊ ေျမယာ သိမ္းယူမႈႏွင့္ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မရိွျခင္းတို႔သည္ မည္သည္႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈမ်ိဳးတြင္ျဖစ္ေစ ေျမယာျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ ေျမယာျပန္လည္ေပးအပ္ေရးတို႔လုပ္ေဆာင္ရန္ အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမည္႔ကိစၥရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ညႊန္းဆိုျပေနပါသည္။ ယေန႔ႏိုင္ငံတြင္ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ ေျမယာအေရးသည္ ႏိုင္ငံ၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ၊ ဒီမိုကေရစီေရးတို႔ႏွင့္ ခြဲမရေအာင္စပ္ဆက္ေနလွ်က္ ရိွပါသည္။ Full document here.

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား cursed-1-702x336

Global Witness

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒၚလာဘီလီယံႏွင့္ခ်ီသည္႔ ေက်ာက္စိမ္းေရာင္း၀ယ္ေရးသည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနလွ်က္ရိွေၾကာင္း သမိုင္း၀င္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမစတင္မီ မွတ္တမ္းတင္ရုပ္ရွင္ကားသစ္က ေဖာ္ျပထားသည္။ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံုသို႔

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား 2017-03-03 08_09_29-drug_problem_in_myamar_final_feb12_myan.pdf

TNI

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ႔လာခဲ႔ၿပီး ယခု မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္အတူတကြေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည္႔အစံု (ျမန္မာ) ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိူင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည္႔အစံု (အဂၤလိပ္) ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိူင္ပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား Untitled

Irrawaddy

Ethnic Politics in Burma: States of Conflict ဟာ အက္ရွေလ ေဆာက္သ္ (Ashely South) ရဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပထမဆုံး စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို ကိုကိုေလးက နိုင္ငံေတာ္ပဋိပကၡ (တိုင္းရင္းသားတို႔၏ နိုင္ငံေရး) အမည္နဲ႔ ဘာသာျပန္ၿပီး ၂၀၁၆ မွာ ယဥ္မ်ိဳးစာေပက ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား 2016-12-16-11_57_11-icg-asia-report-283-myanm2016

ICG (International Crisis Group)

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွမူဆလင္အခ်ိဳ႕အဘယ္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္တုန္႔ျပန္လာသည္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ အစမွေန၍ အေလးထားသံုးသပ္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း   International Crisis Group ၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား 12-1-700x465

Gum Sha Awng

တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕စြန္႔ခြာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေန

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား igc-eng

International Growth Centre (IGC)

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရးအေပၚလူထုအျမင္ကိုေ၀မွ်ထားၿပီး လူအသိုက္ အၿမံဳ၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးက်င့္သံုးပံုတို႔ကိုရႈျမင္သံုးသပ္ထားပါသည္။အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကိုသိေစရန္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား local

Danish Institute for International Studies

ယခုအက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ သည္၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတြင္းရိွေဒသအသီးသီးတြင္ လိုက္လံေလ႔လာခဲ႔ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၁၆ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ႔မႈကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား myanmar_woman_with_cows_slider

TNI

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမယာအေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒ၊အန္အယ္ဒီႏွင့္ေကအန္ယူတို႔၏ေျမယာမူ၀ါဒသစ္ စသည္႔အျမင္သံုးမ်ိဳးကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာ TNI ၏ မၾကာေသးမီကထုတ္ေ၀ေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား extra

East Asia Forum

မဟာမဲေခါင္ေဒသ (GMS )အတြင္းစီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္တက္လာေနသည္ အၾကားတရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇံု ( SEZ )စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္လွ်က္ရိွေနသည္။၂၀၁၁ မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚအလြန္အကၽြံမီွခိုေနရမႈမ်ားေလွ်ာ႔ခ်ရ န္အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံ၊ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္သံတမာန္ဆက္ဆံေရးလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံုသို႔

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား asia-april2016

Asia Foundation

(အထူးသျဖင့္ ကခ်င္၊မြန္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္မ်ား) ယွဥ္ၿပိဳင္မႈႀကံဳေတြ႕ေနရေသာေဒသမ်ားတြင္ တိုင္း ရင္းသားလူမ်ိဳးစုပညာေရးႏွင့္မိခင္ဘာသာစကားအေျချပဳ(MTB)သင္ၾကားမႈအစီရင္ခံစာသစ္အား Asia Foundation ကထုတ္ေ၀လိုက္သည္။အစီရင္ခံစာအားဘာသာစကားႏွင့္ပညာေရးဆိုင္ရာႏိုင္ငံ ေရးေဗဒကၽြမ္းက်င္သူမ်ားျဖစ္ေသာDr.Ashley South ႏွင့္ Professor Marie Lallတို႔က ျပဳစုခဲ႔ျခင္းျဖစ္ သည္။ယခုအေရးပါေသာအစီရင္ခံစာသည္ ဘသာစကားကိစၥရပ္ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ျပည္တြင္း စစ္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကြယ္ျမႈပ္ေနေသာေက်ာင္းေနမႈျပႆနာရပ္အားအဓိကထားတင္ ျပထားပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား tni5april2016

TNI

တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုပဋိပကၡအဆံုးသတ္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာမတူကြဲျပားမႈမ်ားအား ေပါင္းကူးေပးျခင္းျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ျခင္း၊ထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစျခင္းႏွင့္စီမံကိန္း ခ်ျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလည္ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစရန္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္စည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအစိုးရဖြဲ႔စည္းေရး ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံ၏ေျဖရွင္း မရႏိူင္ေသးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္လည္း အလ်င္အျမန္ဦးစားေပၚရမည္႔အေရး တခုျဖစ္လာၿပီး အန္အယ္ဒီ၏ မျဖစ္မေနလုပ္ရမည္႔စာရင္းအေပၚ အေရးႀကီးေသာ စိန္ေခၚ ခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံု

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား cabinet-1

၀န္ႀကီးဌာန ၂၁ ေနရာအတြက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္(NLD)ကအဂၤါေန႔တြင္ တင္သြင္း ေသာ ၀န္ႀကီး ၁၈ ဦးတို႔ကို ဧရာ၀တီကေလ႔လာတင္ျပထားပါသည္။ပါတီေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေလးေနရာအတြက္ တင္သြင္းဖြယ္ရိွသည္။ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံု

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား framework-1

unknown

၀၁၅ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔ကလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ႔ေသာ တႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာအပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ညိွႏိႈင္းမႈျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈ ဆိုင္ရာမူေဘာင္ အားအဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရႈႏိူင္ပါသည္။ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ တြင္ လႊင့္တင္သည္။