4 icons

Browsing: အျခား သိမွတ္စရာမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာမၾကာေသးမီကအျဖစ္အပ်က္မ်ား(ဥပမာ။ ။စည္းေ၀းပြဲ၊ခင္းက်င္းျပသပြဲ စသည္ျဖင့္)ကိုအစီရင္ခံထားပါသည္။

1 2
အျခား သိမွတ္စရာမ်ား 2017-03-03 08_09_29-drug_problem_in_myamar_final_feb12_myan.pdf

TNI

ျပည္တြင္းႏွင့္ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခုက ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေလ႔လာခဲ႔ၿပီး ယခု မူ၀ါဒေဖာ္ေဆာင္မႈ တိုးတက္ေရးႏွင့္အတူတကြေပါင္းစည္းေရးအတြက္ တင္ျပထားသည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည္႔အစံု (ျမန္မာ) ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိူင္ပါသည္။ အစီရင္ခံစာ အျပည္႔အစံု (အဂၤလိပ္) ဤေနရာတြင္ ရရိွႏိူင္ပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား Untitled

Irrawaddy

Ethnic Politics in Burma: States of Conflict ဟာ အက္ရွေလ ေဆာက္သ္ (Ashely South) ရဲ့ ျမန္မာျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ပထမဆုံး စာအုပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ စာအုပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီစာအုပ္ကို ကိုကိုေလးက နိုင္ငံေတာ္ပဋိပကၡ (တိုင္းရင္းသားတို႔၏ နိုင္ငံေရး) အမည္နဲ႔ ဘာသာျပန္ၿပီး ၂၀၁၆ မွာ ယဥ္မ်ိဳးစာေပက ထုတ္ေဝျဖန႔္ခ်ိပါတယ္။ အေၾကာင္းအရာအျပည့္အစံုဖတ္ရန္ 

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား 2016-12-16-11_57_11-icg-asia-report-283-myanm2016

ICG (International Crisis Group)

ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွအေျခအေနႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရခိုင္ျပည္နယ္ရိွမူဆလင္အခ်ိဳ႕အဘယ္ေၾကာင့္ အၾကမ္းဖက္တုန္႔ျပန္လာသည္ကို အစိုးရအေနျဖင့္ အစမွေန၍ အေလးထားသံုးသပ္ရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးေၾကာင္း   International Crisis Group ၏ အစီရင္ခံစာျဖစ္သည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား 12-1-700x465

Gum Sha Awng

တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္ေနရပ္ေျပာင္းေရႊ႕စြန္႔ခြာမႈမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္္ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရိွ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအေရးေပၚအေျခအေန

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား igc-eng

International Growth Centre (IGC)

ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းႏွင့္လူမႈအကာအကြယ္ေပးေရးအေပၚလူထုအျမင္ကိုေ၀မွ်ထားၿပီး လူအသိုက္ အၿမံဳ၏ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးက်င့္သံုးပံုတို႔ကိုရႈျမင္သံုးသပ္ထားပါသည္။အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသဆိုင္ရာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈကိုသိေစရန္ အဓိကအခ်က္အလက္မ်ားေဖာ္ျပထားပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား local

Danish Institute for International Studies

ယခုအက်ဥ္းခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာ သည္၂၀၁၆ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏိုင္ငံတြင္းရိွေဒသအသီးသီးတြင္ လိုက္လံေလ႔လာခဲ႔ၾကေသာ ပညာရွင္မ်ား၊အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္အရပ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းကိုယ္ စားလွယ္မ်ား ၂၀၁၆ ဧၿပီလ ၁၆ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ေဆြးေႏြးခဲ႔မႈကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား UEC-1

UEC (Union Election Commission)

မဲေပးသူမ်ားစာရင္းအခ်က္အလက္ သည္ မဲေပးသူမ်ားႏွင့္လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းကိုယွဥ္ထိုး ၾကည္႔ႏိူင္ၿပီး ျပည္နယ္ / တိုင္းေဒသႀကီး၊ခရိုင္ၿမိဳ႕နယ္တခုခ်င္းစီ၏ မဲေပးသူမ်ားစာရင္းကိုေဖာ္ျပ ထားကာ လူဦးေရစာရင္းကို က်ား/မ ၊အသက္အရြယ္တို႔ျဖင့္ ေဖာ္ျပထား ပါသည္။ရလာဒ္စာမ်က္ႏွာ ေပၚတြင္ မဲဆႏၵနယ္တခုခ်င္းအလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအားလံုး၏ ရရိွေသာမဲအရည္အတြက္ႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲရလာဒ္မ်ားကို ပံုျဖင့္ေဖာ္ျပထားပါသည္။ထို႔ျပင္ မဲေပးႏိူင္သူမ်ားစာရင္း ထုတ္ျပန္ခ်ိန္၊ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတင္ေျမွာက္ခ်ိန္ႏွင့္ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ကာလခံုရံုးစီရင္မႈမ်ားအပါအ၀င္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားလည္းပါရိွသည္။ ရလာဒ္ႏွင့္တိုင္တန္းမႈမ်ား ေဖာ္ျပထားေသာ ၀က္ဘ္ဆိုဒ္မ်ားရိွသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၾသဂုတ္လ ၁၆ ရက္ေန႔ထိသာပါ၀င္ပါသည္။ခံုရံုးကဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း အဆိုပါစာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ အခ်က္အလက္အသစ္တင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ခံုရံုးကိစၥမ်ားအားလံုးအဆံုးသတ္ၿပီးပါက အဆိုပါသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို Exel  Form ျဖင့္ေဒါင္းလုပ္ဆြဲခ်ႏိူင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား myanmar_woman_with_cows_slider

TNI

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေျမယာအေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အမ်ိဳးသားေျမယာအသံုးခ်ေရးမူ၀ါဒ၊အန္အယ္ဒီႏွင့္ေကအန္ယူတို႔၏ေျမယာမူ၀ါဒသစ္ စသည္႔အျမင္သံုးမ်ိဳးကိုအက်ဥ္းခ်ဳပ္ေဖာ္ျပထားေသာ TNI ၏ မၾကာေသးမီကထုတ္ေ၀ေသာေဆာင္းပါးျဖစ္သည္။

အျခား သိမွတ္စရာမ်ား extra

East Asia Forum

မဟာမဲေခါင္ေဒသ (GMS )အတြင္းစီးပြားေရးၿပိဳင္ဆိုင္မႈျမင့္တက္လာေနသည္ အၾကားတရုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ အထူးစီးပြားေရးဇံု ( SEZ )စီမံကိန္းမ်ားတြင္ပါ၀င္ရန္ စိတ္အား ထက္သန္လွ်က္ရိွေနသည္။၂၀၁၁ မွစတင္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈမ်ားပိုမိုက်ယ္ ျပန္႔ေစရန္ႏွင့္တရုတ္ႏိုင္ငံအေပၚအလြန္အကၽြံမီွခိုေနရမႈမ်ားေလွ်ာ႔ခ်ရ န္အတြက္ အေနာက္ႏိုင္ငံ၊ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္သံတမာန္ဆက္ဆံေရးလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္တိုးတက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ခဲ႔သည္။ ေဆာင္းပါးအျပည္႔အစံုသို႔

1 2