Browsing: EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ slide-3-557x371

EPRP

EPRP သည္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသိပညာ ေပးေရး စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ေက်းရြာမ်ားထိေရာက္ရိွျပန္႔ႏွ႔ံေအာင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးဖိုရမ္မ်ား ၂၀၁၆ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသအသီးသီးမွ ေက်းရြာေနလူထုမ်ားအား ေျမယာဥပေဒ၏အေရးပါပံုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသႏိူင္ခဲ႔ပါသည္။ယခု အေတြးအျမင္စာစု သည္ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသအေျခအေန ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အံခြင္၀င္က်ရိွေစရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ kayin_report_cover-1

EPRP

ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သည္ အစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္လည္းရိွသကဲ့သို႔ ထိုျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစိုးရသစ္ အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခု “ဇြဲကပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္မွအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတပ္တအား အားထုတ္ဝန္းရံမႈတခုျဖစ္ပါသည္။ “ဇြဲကပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” (pdf, 3.1 MB) The Executive Summary in English is available here.

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-peace-conference-1

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ EPRP အေတြးအျမင္ အပိုင္း ၃ ကို ဤေနရာ တြင္ၾကည္႔ရႈႏိူင္ ပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-conference

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ nca-panglong-1

EPRP

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဇူလိုင္လအတြင္းကေတြ႔ဆံုစဥ္က “ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မိမိတို႔ဘာေပးဆပ္ႏိူင္မည္ကိုစဥ္းစားပါ “ ဟူ၍မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ရႈျမင္မႈမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကိစၥပံုေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္းအေရးႀကီးထင္ရွားေသာတုန္႔ျပန္မႈတရပ္ကို ဆြဲထုတ္ျပသရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 6-daw-suu-meets-anp-5-pyae-thet-phyo

EPRP

အေတြးအျမင္ Alan Smith ႏွင့္ Gregory Cathcart (EPRP)တို႔ေရးသားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အန္အယ္ဒီအစိုးရ၏ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္သြင္း မႈသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ထိုက်င့္ထံုးကိုက်င့္သံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရိွေသာ အစစ္အမွန္က်င့္သံုးမႈေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ယခုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ ရာျပဌာန္းခ်က္ကို ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးသြားခဲ႔သည္။