Browsing: EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ second-Union-Peace-Conference-May

EPRP ( Dr Alan Smith)

ျပည္နယ္မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒစတင္ေရးဆြဲသင့္ေၾကာင္းကို ဒုတိယအႀကိမ္ ပင္လံုညီလာခံတြင္ အားလံုးနီးပါးသေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ဆန္႔က်င္ျခင္းမရိွသင့္ ဟူေသာအေျခခံေတာင္းဆိုခ်က္သည္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသည္။ အဆံုးတြင္ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုေရးဆြဲရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုဖြဲ႕စည္းပံုသည္ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာမူ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံတခုမဟုတ္ေပ။ သို႔ဆိုလွ်င္ ဖက္ဒရယ္စနစ္လမ္းေၾကာင္းသို႔ခ်ီတက္ႏိူင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္အား မည္သို႔ေဖာ္ေဆာင္ႏိူင္ပါသနည္း။ ၁။ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမူၾကမ္းေရးဆြဲေရးအတြက္ လူထုကိုတြန္းအားေပးရမည္။ ၂။ ေပၚေပါက္လာသည္႔ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပည္နယ္တိုင္းတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက်င္းပျခင္းသည္ ေနာက္တဆင့္ျဖစ္လာမည္။ သို႔မွသာျပည္နယ္ အစိုးရသစ္မ်ား ဖြဲ႕စည္းႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။ ၃။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိူင္ရန္အတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲက အေရးသိပ္မပါေသာ ျပဌာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ႔ထားရိွျခင္းျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ျပည္နယ္အစိုးရသစ္မ်ားဖြဲ႕စည္းၿပီးေသာအခါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေပၚထြက္လာေရးအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္ပံုအေျခခံဥပေဒအားျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္းႏွင့္ ျပည္မႏွင့္ဖက္ဒရယ္အစိုးရမ်ားအၾကား အာဏာခြဲေ၀ေရးအတြက္ ညိွႏိႈင္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ( ႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ)တရပ္ အျမန္ျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္သည္။ အဆိုပါအဆင့္အတြက္ အခ်ိန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။ ၾကားျဖတ္အစီအမံမ်ား(NCA ထဲတြင္ျဖည္႔စြက္ခ်က္အျဖစ္ထည္႔ရန္)အတြက္ လံုေလာက္ေသာရန္ပံုေငြရရိွရန္လိုအပ္ေပသည္။ ၾကားျဖတ္အစီအမံမ်ားဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာလူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအားအက်ိဳးအျမတ္အမ်ားဆံုး ရရိွေစရန္ အစိုးရႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္ရမည္႔ၾကားျဖတ္ ကာလတခုအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ လူမႈေရးလုပ္ငန္မ်ား ၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔ကို ရည္ညႊန္းသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒထဲရိွ  ျပင္ဆင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဆိုင္းငံ႔ထားရိွရန္လိုအပ္ေသာျပဌာန္းခ်က္မ်ားမွာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏သက္တမ္းသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၏သက္တမ္းႏွင့္အညီ ျဖစ္သည္ ဟူေသာ ပုဒ္မ ၁၆၈ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားခန္႔အပ္တာန္ေပးျခင္းႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ပုဒ္မ ၂၆၁ ႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ရာထူးသက္တမ္းသည္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ရာထူးသက္တမ္း အတိုင္းျဖစ္သည္ ဟူေသာ ပုဒ္မ ၂၆၂ တို႔ျဖစ္သည္။ .

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ jtms_21panglong-17

EPRP

မၾကာေသးမီကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ႔ေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ အနာဂါတ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိူင္ငံသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားေရးဆြဲခြင့္ ျပဳ / မျပဳ ၊တာ၀န္ခံခြင့္ ေပး / မေပး ဆိုသည္႔ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ သေဘာတူညီမႈေဆြးေႏြးခဲ႔ ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါအလြန္အက်ိဳးရိွမည္႔တိုးတက္မႈမွာ ျပည္နယ္္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ေသြဖီျခင္းမရိွေစရ ဟူသည္႔ တပ္မေတာ္၏ေတာင္းဆိုခ်က္ေၾကာင့္ ေသာင္တင္ေရမက်ျဖစ္ေနရသည္။ အေရးႀကီးေသာ ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းတရပ္လည္းရိွေနပါသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္၍မရေခ်။ သို႔ရာတြင္ လက္ရိွျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စစ္မွန္ေသာ ဖက္ဒရယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမရိွေသးပါ။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္သာျဖစ္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု အသြင္သ႑န္ မဟုတ္ေပ။ လက္ရိွႏွိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ဖက္ဒရယ္အစစ္အမွန္ျဖစ္သည္ဆိုပါက ျပည္နယ္မ်ားအား ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေရးဆြဲခြင့္ျပဳေပးရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွသာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ား မည္သို႔မည္ပံုေရးဆြဲမည္ဆိုသည္ကို အေလးထားေဆြးေႏြး ႏိူင္မည္ျဖစ္ၿပီး တည္ဆဲ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအ၀င္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတို႔၏လိုအပ္ခ်က္ျပည္႔မီေအာင္ေရးဆြဲႏိူင္မည္ျဖစ္သည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 63f0863487b53eb3653b28705a24c7df_L

EPRP

မၾကာေသးမီကက်င္းပခဲ႔ေသာ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ တပ္မေတာ္က ျပည္နယ္မ်ားျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲထြက္ျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔သည္။ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္အခ်ိဳ႕ေတာင္းဆိုထားေသာ ခြဲထြက္ခြင့္ ဟူေသာစကားရပ္အား တုန္႔ျပန္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ ယခုအဆင့္အေနအထားတြင္ ခြဲထြက္ ခြင့္ ဟူေသာစကားရပ္အားေဖာ္ျပျခင္းမျပဳလွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစႏိူင္ပါသည္။ ယခုျမန္မာႏိူင္ငံသစ္သည္ အစမ္းသေဘာသာရိွေသးသည္ကိုအားလံုးသိထားၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ခြဲထြက္ခြင့္ သည္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲတြင္ ပါရိွထားသည္ဟုႏွလံုးသြင္းထားႏိူင္ပါက အားလံုး အတြက္ အဆင္ေျပႏိူင္ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ပူးေပါင္းေနထိုင္ပါမည္ဟု သေဘာတူညီထားေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း ၎တို႔ကိုမည္သို႔ျပဳမူဆက္ဆံၾကမည္ကို ေသခ်ာေရရာစြာမသိရိွရသည္႔အတြက္ ခြဲထြက္ခြင့္ဆိုသည္႔စကားရပ္သည္ ၎တို႔ကိုစိတ္သက္သာရာ ရေစသည္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မိပါသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ၾကာၿပီးေနာက္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားသည္အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ယခု အခ်ိန္အထိ ၎တို႔ျပဳမူဆက္ဆံခံေနရျခင္းကို ေက်နပ္မႈမရိွၾကပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ စိတ္သက္သာမႈမေပး ႏိူင္ပါ။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ ခြဲထြက္ခြင့္ဟူေသာစကားရပ္မပါ၀င္သည္႔ ေစ႔စပ္ညိွႏိႈင္းမႈမရိွေသာ တျပည္ေထာင္ စနစ္ေတာင္းဆိုခ်က္အား တိုင္းရင္းသားအခ်ိဳ႕လက္ခံလိုစိတ္မရိွၾကျခင္းမွာ သိပ္အံ႔ၾသစရာမဟုတ္ပါ။ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုသစ္တြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာအသြင္သ႑န္မ်ားပါရိွေရးမွာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရ၏သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ ခြဲထြက္ျခင္းဆိုသည္႔စကားရပ္သည္ ပယ္ေပ်ာက္သြားပါ လိမ္႔မည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ slide-3-557x371

EPRP

EPRP သည္ ေဒသခံလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွတဆင့္ ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ အသိပညာ ေပးေရး စီမံကိန္းႏွစ္ခုကို ၿမိဳ႕နယ္မ်ား၊ေက်းရြာမ်ားထိေရာက္ရိွျပန္႔ႏွ႔ံေအာင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ ေျမယာဗဟုသုတမွ်ေ၀ေရးဖိုရမ္မ်ား ၂၀၁၆ တြင္ျပဳလုပ္ခဲ႔ပါသည္။ျမန္မာႏိုင္ငံရိွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုေဒသအသီးသီးမွ ေက်းရြာေနလူထုမ်ားအား ေျမယာဥပေဒ၏အေရးပါပံုကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းျပသႏိူင္ခဲ႔ပါသည္။ယခု အေတြးအျမင္စာစု သည္ ေျမယာဥပေဒမ်ားသည္ ၎တို႔၏ ေဒသအေျခအေန ဓေလ႔ထံုးတမ္းမ်ားႏွင့္အံခြင္၀င္က်ရိွေစရန္ မည္မွ်အေရးႀကီးပံုကို ေဆြးေႏြးတင္ျပ ထားပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ kayin_report_cover-1

EPRP

ကရင္ျပည္နယ္အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေျမယာျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္သည္ အစိုးရသစ္အတြက္ အႀကီးမားဆံုးေသာ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနပါသည္။ မျဖစ္မေန ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရမည့္ တာ၀န္လည္းရိွသကဲ့သို႔ ထိုျပႆနာမ်ားအား လက္ေတြ႔ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေဒသတြင္းရွိ အရပ္ဖက္လူမႈဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းက အစိုးရသစ္ အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ယခု “ဇြဲကပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” အစီရင္ခံစာမွာ အစိုးရသစ္၏ ေျမယာျပႆနာေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ အတြက္ ကရင္ျပည္နယ္မွအရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တတပ္တအား အားထုတ္ဝန္းရံမႈတခုျဖစ္ပါသည္။ “ဇြဲကပင္သက္ေသ ဒို႕ယာေျမ” (pdf, 3.1 MB) The Executive Summary in English is available here.

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-peace-conference-1

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံႏွင့္ပတ္သက္၍ EPRP အေတြးအျမင္ အပိုင္း ၃ ကို ဤေနရာ တြင္ၾကည္႔ရႈႏိူင္ ပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ panglong-conference

EPRP

ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာႏိုင္ငံေရးေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရးတြင္ ေဒသဆိုင္ရာစိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားထည္႔သြင္းႏိူင္ရန္မည္႔ ျပည္နယ္အေျချပဳေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားထူေထာင္ရန္ အလ်င္အျမန္လိုအပ္လွ်က္ရိွသည္။အျပည္႔အစံုသို႔

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ nca-panglong-1

EPRP

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ဇူလိုင္လအတြင္းကေတြ႔ဆံုစဥ္က “ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္မိမိတို႔ဘာေပးဆပ္ႏိူင္မည္ကိုစဥ္းစားပါ “ ဟူ၍မွာၾကားခဲ႔ပါသည္။ ယခုစာတမ္းသည္ ၂၀၀၈ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တိုင္းရင္းသားျပည္နယ္မ်ား၏ရႈျမင္မႈမွ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးကိစၥပံုေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္ပါတ္သက္၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ေပးျခင္းျဖင့္ ေသးငယ္ေသာ္လည္းအေရးႀကီးထင္ရွားေသာတုန္႔ျပန္မႈတရပ္ကို ဆြဲထုတ္ျပသရန္ရည္ရြယ္ပါသည္။

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 6-daw-suu-meets-anp-5-pyae-thet-phyo

EPRP

အေတြးအျမင္ Alan Smith ႏွင့္ Gregory Cathcart (EPRP)တို႔ေရးသားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အန္အယ္ဒီအစိုးရ၏ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္သြင္း မႈသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ထိုက်င့္ထံုးကိုက်င့္သံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရိွေသာ အစစ္အမွန္က်င့္သံုးမႈေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ယခုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ ရာျပဌာန္းခ်က္ကို ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးသြားခဲ႔သည္။