4 icons

Browsing: EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား

EPRP ၀က္ဘ္ဆိုဒ္တြင္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ မၾကာခင္ကရရိွေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၊ေဆာင္းပါမ်ားကို အဓိက ေဖာ္ျပထားပါသည္။သာဓကအားျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရင္းအျမစ္မ်ား က႑တြင္ မၾကာမီက ထည္႕သြင္းေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေၾကာင္းအရာ၊စိတ္၀င္စားဖါယ္ရာ အေတြးအျမင္ေဆာင္းပါးတပုဒ္၊အသံ သို႔မဟုတ္ ဗီဒီယိုဖိုင္ စသည္တို႔ ထည္႔သါင္းထားပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap11

EPRP

ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ယေန႔ေခတ္ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား၏ အခရာပင္ျဖစ္သည္။လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာသဘာ၀၏သိသာထင္ရွား ဆံုးေသာ လကၡဏာရပ္ ျဖစ္သည္။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား chap12

EPRP

ေခတ္သစ္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားရိွ အာဏာဗဟိုအခ်က္အျခာျဖစ္ေသာအစိုးရမ်ားအပါအ၀င္ မည္သည္႔ လူ႔အဖြဲ႔ အစည္းမ်ားတြင္မဆို အာဏာကိုင္စြဲထားသူမ်ားသည္ ေတာင္းဆိုမႈအား အဓိကထားရေလ႔ရိွ သည္။အဆိုပါ ေတာင္းဆိုမႈမ်ားသည္ မ်ားစြာေသာရင္းျမစ္မ်ားမွေပၚလာႏိူင္သလို ပံုသ႑န္မွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ Other chapters of “ Introduction to Politics” .

EPRP ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ 6-daw-suu-meets-anp-5-pyae-thet-phyo

EPRP

အေတြးအျမင္ Alan Smith ႏွင့္ Gregory Cathcart (EPRP)တို႔ေရးသားေသာ စာတမ္းျဖစ္သည္။ တက္ေရာက္လာေသာ အန္အယ္ဒီအစိုးရ၏ ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရာထူးမ်ား ေရြးခ်ယ္တင္သြင္း မႈသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပဌာန္းခ်က္အတိုင္းသာျဖစ္သည္။ အန္အယ္ဒီအေနျဖင့္ ထိုက်င့္ထံုးကိုက်င့္သံုးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ပံုမွန္ဒီမိုကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာက်င့္သံုးမႈႏွင့္ ညီညႊတ္မႈရိွေသာ အစစ္အမွန္က်င့္သံုးမႈေပၚေပါက္လာေစေရးအတြက္ ယခုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ ရာျပဌာန္းခ်က္ကို ျပန္လည္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုရန္အခြင့္အေရး ဆံုးရံႈးသြားခဲ႔သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား listening

EPRP နားေထာင္ၾကားနာေရးစီမံခ်က္သည္နားေထာင္ၾကားနာေရးအႏုပညာႏွင့္စြမ္းပကားကို အသံုးခ်ရန္ႀကိဳးပမ္းျခင္းျဖစ္ၿပီးကာလအတန္ၾကာ ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ရေသာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု မ်ား ၎တို႔၏ဘ၀မ်ား၊အေတြ႕အႀကံဳမ်ားေျပာဆိုလာေစရန္ႏွင့္ ေ၀မွ်ေပးရန္တြန္းအားေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ထိုသို႔ေျပာဆိုမွ်ေ၀ေပးျခင္းသည္ ၎တို႔အားပိုမိုအားရွိလာေစၿပီးထိုအခ်က္အလက္ မ်ားအား ေ၀မွ်ေပးျခင္းျဖင့္ လူ႔အသုိင္းအ၀ိုင္းကိုလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာေစပါသည္။ EPRP ၏အဓိကလုပ္ငန္းစဥ္တခုျဖစ္ေသာ နားေထာင္ၾကားနာေရးအစီအစဥ္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ၿပီး ယခုထုတ္ေ၀မႈအား ပါ၀ါႏွင့္နားေထာင္ၾကားနာေရးအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ား၏ သင္တန္းအတြက္အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ ဖန္တီးထားပါသည္။ ယခုထုတ္ေ၀မႈသည္ Ethnic Peace Resources Project (EPRP) က်ားမျဖစ္တည္မႈဆိုင္ရာအႀကံ ေပးပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာ ခင္မာမာၾကည္၏ စိတ္ကူးစိတ္သန္းျဖစ္ၿပီး EPRP ၀န္ထမ္းမ်ားကထုတ္လုပ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ပါသည္။သရုပ္ေဖာ္ေရးဆြဲသူမွာ အာကာ ျဖစ္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား intro-cover-2

EPRP

ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမ်ားအေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဆက္နိဒါန္း ေနာက္ဆံုးတင္လႊင့္ သည္႔ မွတ္စုႏွစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးမိတ္ဆက္နိဒါန္းသည္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္EPRP တို႔ကက်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ျဖည္႔ဆည္းေပးေသာအား ျဖင့္ ေဒသဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေဖာင္ေဒးရွင္းအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ေဒါက္တာအလန္စမစ္ ျပင္ဆင္ျပဳစုခဲ့ေသာ စာတမ္းတြဲမ်ားျဖစ္သည္။ႏိုင္ငံေရးအေၾကာင္း နားလည္ေစရန္ႏွင့္ ေတြးေခၚႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳစု ထားသည္။စာတမ္းတခုခ်င္းစီသည္ အတိုခ်ဳပ္ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး နားလည္လြယ္ေစမည္႔နည္းလမ္း ျဖင့္ အသံုး၀င္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားျဖည္႔ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား clo1

EPRP

ယခုစာတမ္းကို ၂၀၁၅ ေဖေဖၚ၀ါရီတြင္ေရးသားခဲ့ၿပီးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆက္ဆံေရးရံုးမ်ား၏ အခန္းက႑ႏွင့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုရွင္းျပထားသည္။EPRP ႏွင့္ ျမန္မာၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္ အကူျပဳအဖြဲ႔ (MPSI )တို႔၏ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား indigenous-land-rights1

EPRP အတြက္ ေဒသဖြ႔ံၿဖိဳးေရး ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ ျပဳစုထားေသာ ဤစာတမ္းေလ့လာခ်က္တြင္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံဌာေန ေျမယာပိုင္ဆိုင္ခြင့္မ်ား ရရိွသက္၀င္ေစရန္ ၿခံဳငံုသံုးသပ္ခ်က္ပါ၀င္ပါသည္။ကေနဒါ၊ၾသစေတးလွ်၊မေလးရွားႏ်င့္ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံတို႔အား ေလ့လာဆန္းစစ္ထားၿပီး ဆက္လက္ဖတ္ရႈသင့္ေသာ ရွင္းလင္းခ်င္ သေဘာအျမင္မ်ား စာရင္းတခုလည္း ပါရိွပါသည္။

EPRP အဓိကေဖာ္ျပေသာအရာမ်ား list3-1

Center for Peace and Conflict Studies (CPCS)

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္လက္ရိွ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေပၚ အျမင္အမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို သိရိွရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကရင္ျပည္နယ္တြင္းရိွ လူတန္းစားေပါင္းစံု ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ စကားလက္ဆံုေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ျဖစ္သည္ အေျခခံ သုေတသန နည္းပညာအျဖစ္ ၾကားနာနားေထာင္ျခင္း ပညာရပ္ကို အသံုးျပဳၿပီးပါ၀င္ေဆြးေႏြးသူမ်ား၏ စိတ္ထဲတြင္ထပ္တလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ ဘံုတုညီခ်က္မ်ားကို ဆြဲယူ အကဲျဖတ္ထားသည္။ ယခု ထုတ္ေ၀ျခင္း သည္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡေၾကာင့္ တိုက္ရိုက္သက္ေရာက္မႈခံစားေနရေသာသူမ်ား၏အျမင္ႏွင့္ အႀကံဥဏ္မ်ား ၊ရင္ဖြင့္သံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပဋိပကၡ ေလ့လာေရးဗဟိုဌာန (CPCS )မွ ၂၀၁၄ ႏို၀င္ဘာတြင္ ထုတ္ေ၀သည္။